وبلاگ دلتا724

نقاط محصورشده بین دو قاره‌ی آمریکا

15 اسفند , 1397
0 دقیقه

نقاط محصورشده بین دو قاره‌ی آمریکا ایران رزرو این باربه معرفی نقاط محصورشده بین دو قاره‌ی آمریکا که آب‌های شفاف گرم و جزایر بکری دارد و با شن نرم و پودری پوشیده شده ‌است، می‌پردازد.

ادامه مطلب